ورود نمایندگان
X
>  7  6  5  4  3  2  1  <
>  7  6  5  4  3  2  1  <